นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990050XXXX
 • วันเกิด : 18/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082781XXXX
 • Facebook : kae kaywalee
 • Email : kaekaywalee@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1770
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
2 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
3 แผนวัดผลประเมินผลไทย 1/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
4 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
5 อ่านออกเขียนได้ ป.1 ครั้งที่ 1 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
6 แผนวัดผลประเมินผลคณิต 1/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
7 กำหนดการสอนวิชาคณิต นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
8 MOU 1/2563 รอบ 3 เดือน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
10 PDCA เดือน กันยายน 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
11 PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -