นางสาวภัทตรา เมาเตจา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
2 แบบร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
5 รายงานผลการประเมินตนเอง รายบุคคล นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
6 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
7 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
8 รายงานผลการประเมินตัวเอง(E-SAR) รวม ปฐมวัย นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
11 ตารางการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
12 รายงานผลปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
13 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
15 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
16 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
17 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
18 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
20 รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์ นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
21 รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์ เดือนสิงหาคม นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
22 กำหนดการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
23 ตารางการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
25 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนกันยายน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
26 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA เดือน มิถุนายน นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
27 รายงานผลปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
28 รายงานผลปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
29 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวภัทตรา เมาเตจา -
30 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล นางสาวภัทตรา เมาเตจา -