นางณิชากร เต้าประจิม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357010089XXXX
 • วันเกิด : 23/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095698XXXX
 • Facebook :
 • Email : nichadow23@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7571
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) ภาคเรียนที่1/2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
3 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 06/11/2020
4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
5 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
6 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
7 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
8 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
9 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
10 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
11 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
12 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
13 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
14 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
15 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
16 กำหนดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
17 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
18 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
19 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
20 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา...จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด นางณิชากร เต้าประจิม -
21 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา… จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด นางณิชากร เต้าประจิม -
22 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง มาตราตัวสะกด…มีทั้งหมด ๘ มาตรา นางณิชากร เต้าประจิม -
23 รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
24 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1- 63 นางณิชากร เต้าประจิม 01/04/2020 - 30/09/2020
25 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/10/2020 - 30/10/2020
26 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนารองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” นางณิชากร เต้าประจิม 16/10/2020 - 17/10/2020
27 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “DOE to CBC” นางณิชากร เต้าประจิม 20/10/2020 - 21/10/2020