นางสาวปรียา พงศาปาน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1056
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 97508040450508
  • วิทยฐานะ : -
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8) [รุ่นที่ 2] นางสาวปรียา พงศาปาน -
2 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมกระบวนการการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review (AAR) คณะกรรมการสภานักเรียน นางสาวปรียา พงศาปาน 08/04/2021 - 09/04/2021
3 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ คุณครูอาวุโส และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 13/04/2021 - 13/04/2021
4 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมพิธีมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวปรียา พงศาปาน 21/01/2021 - 21/01/2021
5 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมเดินขบวนรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี และทำกิจกรรมจิตอาสา นางสาวปรียา พงศาปาน 25/01/2021 - 25/01/2021
6 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 98 ปี” นางสาวปรียา พงศาปาน 26/01/2021 - 26/01/2021
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (PDCA ประจำเดือนมกราคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
8 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มกราคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PDCA ประจำเดือน มีนา นางสาวปรียา พงศาปาน -
10 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
11 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวปรียา พงศาปาน -
12 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวปรียา พงศาปาน -
13 รายงานการนำลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ นางสาวปรียา พงศาปาน 09/12/2020 - 09/12/2020
14 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
15 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
16 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (PDCA ประจำเดือน ธันวาคม) นางสาวปรียา พงศาปาน -
17 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
18 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม MOU (powerpoint) นางสาวปรียา พงศาปาน -
19 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัสวิชา ค 31102 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางสาวปรียา พงศาปาน -
20 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวปรียา พงศาปาน 01/12/2020 - 30/12/2020
21 รายงานผลการเป็นวิทยากรกิจกรรมสร้างแกนนำกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวปรียา พงศาปาน 28/12/2020 - 30/12/2020
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ความน่าจะเป็น นางสาวปรียา พงศาปาน -
23 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
24 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
25 รายงานผลการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-11 Teacher (C4T – 9) [รุ่นที่ 3] นางสาวปรียา พงศาปาน -
26 รายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์) นางสาวปรียา พงศาปาน 01/02/2021 - 25/03/2021
27 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวปรียา พงศาปาน 01/02/2021 - 25/02/2021
28 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “การเลือกตั้งสภานักเรียน” นางสาวปรียา พงศาปาน 25/02/2021 - 25/02/2021
29 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปรียา พงศาปาน 01/03/2021 - 04/03/2021
30 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” นางสาวปรียา พงศาปาน 08/01/2021 - 08/01/2021
31 รายงานผลการเป็นวิทยากรกิจกรรมสร้างกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปรียา พงศาปาน 11/01/2021 - 11/01/2021
32 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปรียา พงศาปาน -
33 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มีนาคม นางสาวปรียา พงศาปาน 01/03/2021 - 31/03/2021
34 รายงานผลการอบรมการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ตามข้อกำหนดของ UNESCO นางสาวปรียา พงศาปาน 03/04/2021 - 03/04/2021
35 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
36 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
37 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หลักการนับเบื้องต้น นางสาวปรียา พงศาปาน -
38 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
39 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
40 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ นางสาวปรียา พงศาปาน -
41 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเค นางสาวปรียา พงศาปาน -
42 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
43 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
44 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวปรียา พงศาปาน -
45 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปรียา พงศาปาน -
46 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน 14/07/2020 - 16/07/2020
47 รายงานผลการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) นางสาวปรียา พงศาปาน 05/08/2020 - 29/09/2020
48 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน 13/10/2020 - 13/10/2020
49 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรร นางสาวปรียา พงศาปาน -
50 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวปรียา พงศาปาน 16/10/2020 - 17/10/2020
51 รายงานการนำสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” นางสาวปรียา พงศาปาน 16/10/2020 - 18/10/2020
52 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ นางสาวปรียา พงศาปาน -
53 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวปรียา พงศาปาน 01/10/2020 - 30/10/2020
54 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู นางสาวปรียา พงศาปาน -
55 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
56 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นางสาวปรียา พงศาปาน -
57 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เซต นางสาวปรียา พงศาปาน -
58 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
59 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
60 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
61 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. นางสาวปรียา พงศาปาน 11/11/2020 - 11/11/2020
62 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวปรียา พงศาปาน -
63 รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ร่วมกับคณะมนตรีโรงเรียนมีชัยพัฒนา นางสาวปรียา พงศาปาน 20/09/2020 - 23/09/2020
64 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “การประกวดแข่งแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต) และการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต ( นางสาวปรียา พงศาปาน 25/09/2020 - 25/09/2020
65 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางสาวปรียา พงศาปาน -
66 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตรรกศาสตร์ นางสาวปรียา พงศาปาน -
67 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปรียา พงศาปาน -
68 รายงานผลการอบรมการบริหารจัดการและดูแลศูนย์เรียนรู้ธุรกิจเกษตรของโรงเรียน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 7 นางสาวปรียา พงศาปาน 03/08/2020 - 08/08/2020
69 รายงานผลการเข้าร่วม งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำ นางสาวปรียา พงศาปาน -
70 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และเกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” นางสาวปรียา พงศาปาน 12/08/2020 - 14/08/2020
71 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
72 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/11/2021 - 30/11/2021
73 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (PDCA เดือนพฤศจิกายน 2564) นางสาวปรียา พงศาปาน -
74 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนพฤศจิกายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
75 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวปรียา พงศาปาน -
76 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
77 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (เพิ่มเติม) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวปรียา พงศาปาน -
78 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
79 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
80 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 รหัสวิชา ค 31102 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางสาวปรียา พงศาปาน -
81 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หลักการนับเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
82 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/12/2021 - 30/12/2021
83 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนธันวาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
84 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (PDCA เดือนธันวาคม 2564) นางสาวปรียา พงศาปาน -
85 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” นางสาวปรียา พงศาปาน 07/01/2022 - 07/01/2022
86 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันครู ประจำปี พ.ศ. 2565” นางสาวปรียา พงศาปาน -
87 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นางสาวปรียา พงศาปาน -
88 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 14/01/2022 - 14/01/2022
89 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
90 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน (PDCA เดือนกันยายน 2564) นางสาวปรียา พงศาปาน -
91 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
92 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค COVID-19 ชั้นมั นางสาวปรียา พงศาปาน -
93 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (PDCA เดือนมิถุนายน 2564) นางสาวปรียา พงศาปาน -
94 แบบวัดความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
95 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
96 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ตรรกศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
97 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 31/08/2021
98 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน กันยายน 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/09/2021 - 25/09/2021
99 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 31/08/2021
100 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 31/08/2021
101 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน นางสาวปรียา พงศาปาน -
102 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กันยายน นางสาวปรียา พงศาปาน 01/09/2021 - 30/09/2021
103 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนกันยายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/09/2021 - 30/09/2021
104 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า นางสาวปรียา พงศาปาน 01/10/2021 - 01/10/2021
105 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่” นางสาวปรียา พงศาปาน -
106 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวปรียา พงศาปาน -
107 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 31101 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภาคเรียน นางสาวปรียา พงศาปาน -
108 รายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
109 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
110 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (เพิ่มเติม) นางสาวปรียา พงศาปาน -
111 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เซต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
112 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค 31101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช นางสาวปรียา พงศาปาน 17/06/2021 - 06/08/2021
113 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ประจำปี นางสาวปรียา พงศาปาน 11/08/2021 - 11/08/2021
114 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวปรียา พงศาปาน 14/08/2021 - 15/08/2021
115 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
116 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
117 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
118 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
119 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
120 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวปรียา พงศาปาน 27/08/2021 - 27/08/2021
121 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) นางสาวปรียา พงศาปาน -
122 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 19/06/2021 - 20/06/2021
123 โครงร่างวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค 31101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย นางสาวปรียา พงศาปาน -
124 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 24/06/2021 - 24/06/2021
125 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปรียา พงศาปาน 02/08/2021 - 31/08/2021
126 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนสิงหาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน -
127 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค Covid 19 ภาคเรี นางสาวปรียา พงศาปาน -
128 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
129 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน -
130 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (PDCA เดือนสิงหาคม นางสาวปรียา พงศาปาน -
131 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวปรียา พงศาปาน 14/06/2021 - 30/06/2021
132 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 69 พ นางสาวปรียา พงศาปาน -
133 การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (PDCA เดือนกรกฎาคม 2564) นางสาวปรียา พงศาปาน -
134 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 30/07/2021
135 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนกรกฎาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 30/07/2021
136 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวปรียา พงศาปาน 01/07/2021 - 30/07/2021
137 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นางสาวปรียา พงศาปาน -