นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157050014XXXX
 • วันเกิด : 02/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062746XXXX
 • Facebook :
 • Email : jeeraporn.tib@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2621
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
2 รายงานการปฏิบัติงานตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
4 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.3 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
5 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.3 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -