นางสาวสะไบทิพ อุปละ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมพิธีมอบหมวกกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวสะไบทิพ อุปละ 21/01/2021 - 21/01/2021
2 รายงานการนำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมเดินขบวนรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค. 15 ราชภักดี และทำกิจกรรมจิตอาสา นางสาวสะไบทิพ อุปละ 25/01/2021 - 25/01/2021
3 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มกราคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
4 PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
5 PDCA เดือน มกราคม 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
6 PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
7 PDCA รายวิชา sez. นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
8 Sar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
9 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
10 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/12/2020 - 30/12/2020
11 PDCA สังเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
12 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
13 รายงานผลการปฎิบัติงาน MOU ภาคเเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
14 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/02/2021 - 25/02/2021
15 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวครูและนักเรียน นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
16 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
17 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มีนาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/03/2021 - 31/03/2021
18 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
19 การประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
20 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/10/2020 - 30/10/2020
21 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
22 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
23 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
24 รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
25 แผนการวัดผลประเมินผล นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
26 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/07/2020 - 18/07/2020
27 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
28 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/11/2021 - 30/11/2021
29 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนพฤศจิกายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
30 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
31 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (เพิ่มเติม) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
32 แผนการวัดและแระเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
33 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
34 รายงานการประเมินตนเอง SAR เทอม1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
35 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/12/2021 - 30/12/2021
36 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนธันวาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
37 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ 14/01/2022 - 14/01/2022
38 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
39 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กันยายน นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/09/2021 - 30/09/2021
40 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนกันยายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
41 รายงานการปฏิบัติตามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎ่าคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
42 รายงานการปฏิบัติตามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
43 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
44 ส่งแผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
45 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองคสามเสี่ยงในช่วงก่อการเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค covid-19 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
46 PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
47 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
48 รายงานการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (เพิ่มเติม) นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
49 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
50 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
51 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ 24/06/2021 - 24/06/2021
52 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ 02/08/2021 - 31/08/2021
53 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนสิงหาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
54 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวสะไบทิพ อุปละ -
55 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวสะไบทิพ อุปละ 14/06/2021 - 30/06/2021
56 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/07/2021 - 30/07/2021
57 สถิตินักเรียนมาเรียนช่วงโควิด เดือนกรกฎาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวสะไบทิพ อุปละ 01/07/2021 - 30/07/2021