นางสาวมาลัย พรหมเมือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080017XXXX
 • วันเกิด : 11/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064 98XXXX
 • Facebook :
 • Email : malaimalee144@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4343
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชา คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
2 กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ค15101 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
3 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวมาลัย พรหมเมือง -
5 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นางสาวมาลัย พรหมเมือง -