นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 557080000XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการสอนและกำหนดการสอน ส21104 ม.1ประวัติ นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
2 โครงการสอนและกำหนดการสอนส 22104ประวัติม.2 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
3 โครงการสอนและกำหนดการสอน ส21102 ภูมิศาสตร์ ม.1 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
4 แผนการวัดและประเมินผล นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
7 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์หน่วยที่6 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
8 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์หน่วยที่7 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
9 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์หน่วยที่8 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
11 word-รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2-63 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
12 ppt-รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2-63 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
13 ความภาคภูมิใจ นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
14 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
15 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -
16 รายงานการเป็นวิทยากร นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ -