นางปาริชาติ นีลโสภณ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091078XXXX
 • Facebook :
 • Email : mindmy512@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1812
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ปีการศึกษา 2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
2 ราบงานการประเมินตนเองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
3 ราบงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นางปาริชาติ นีลโสภณ -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน นางปาริชาติ นีลโสภณ -
6 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
7 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 อสมการ นางปาริชาติ นีลโสภณ -
9 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 สถิติ นางปาริชาติ นีลโสภณ -
11 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
12 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม รับมอบสิ่งของพระราชทาน นางปาริชาติ นีลโสภณ -
13 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปาริชาติ นีลโสภณ -
14 ราบงานการปฏิบัติงานตาม MOU ปีการศึกษา 1/ 2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -
15 รายงานกิจกรรม 5ส นางปาริชาติ นีลโสภณ -
16 แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ 1/2564 นางปาริชาติ นีลโสภณ -