นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
2 รายงานPDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
3 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนธันวาคม 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
4 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนมกราคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
5 กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส22104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
6 กำหนดการสอนรายวิชาAsean World (ส20206) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
7 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม2ปีการศึกษา2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
8 รายงานการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
9 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
10 กำหนดการสอนรายวิชาสังคม (ส21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
11 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
12 กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ (ส21104) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
14 รายงานMOU นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
15 แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
16 รายงานPDCA เดือนธันวาคม2563 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
17 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูในศตวรรษที่21 ด้วย ว.21 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
18 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
19 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ98ปี นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
20 รายงานPDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
21 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
22 แผนการสอนวิชาสังคม หน่วยที่ 5 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
23 แผนการสอนวิชาสังคม หน่วยที่ 6 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
24 รายงานความภาคภูมิใจ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
25 รายงานPDCA เดือนมีนาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
26 รายงานPDCA เดือน มกราคม 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
27 รายงานกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) เดือนมกราคม 65 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
28 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
29 รายงานกิจกรรมจิตอาสาเดือนธันวาคม64. นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
30 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือนมกราคม 2565. นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
31 รายงานPDCA เดือนพฤษจิกายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
32 รายงาน โรงเรียนแห่งความสุข ลอดภัย สะอาด น่ายล เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
33 รายงานการอบรมหลักเกณฑ์ ว.PA นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
34 โครงร่างงานวิจัย นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
35 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เทอม2ปี64 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
36 รายงานPDCA เดือนธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
37 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”เดือนธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
38 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
39 รายงานกิจกรรมโฮมรูม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
40 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
41 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
42 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
43 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
44 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
45 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
46 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
47 กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
48 รายงานการประเมิน SDQ เทอม 2 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
49 ขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
50 รายงานการประเมิน PHQ. นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
51 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
52 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
53 รายงานประเมิน EQ เทอม2 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
54 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
55 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
56 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
57 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 64 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
58 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
59 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
60 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
61 กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
62 รายงานผลอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
63 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
64 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
65 กำหนดการสอนววิชาประวัติศาสตร์ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
66 การวิเคาะห์แผนการวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
67 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
68 รายงาน SAR เทอม1 ปี2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
69 รายงานการประเมิน EQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
70 รายงาน SDQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
71 รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
72 รายงานการประเมินPHQ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
73 รายงานผลการอบรมการพัฒนาตนเองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
74 รายงานวิจัยชั้นเรียน นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
75 รายงานการเยี่ยมบ้านเทอม1 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
76 รายงานการสอนชดเชย นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
77 รายงานกิจกรรมโฮมรูม นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
78 กำหนดการสอนวิชาเลือกเสรี ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
79 กำหนดการสอนวิชาเลือกเสรี ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
80 แผนID PALN ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
81 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
82 รายงาน MOU เทอม1 ปีการศึกษา2564 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
83 แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
84 แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
85 แผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
86 ขออนุมัติใช้แผนการจักการเรียนรู้ นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
87 กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
88 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
89 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
90 แผนวัดและประเมินผล นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
91 รายงานPDCA เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
92 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
93 รายงานPDCA เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
94 รายงานกิจกรรม 5 ส นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
95 บันทึกข้อตกลงMOU นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
96 รายงานการประชุมผู้ปกครอง นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
97 รายงานกิจกรรมวันไหว้ครู นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon