นายฐานันดร กันธวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
4 การอบรมพัฒนาตนเอง หลักสูตร "การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" รหัสหลักสูตร 62037 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (2/2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
6 รายงานสรุปผล PLC กลุ่มศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
7 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา นายฐานันดร กันธวงศ์ -
8 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน มกราคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
10 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน มกราคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
12 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
15 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
16 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
18 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
19 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
20 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
21 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1/2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
23 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
24 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
25 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
27 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
28 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน ตุลาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
29 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
30 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
31 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
32 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
33 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (2-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
34 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
35 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.4/5 เดือน พฤศจิกายน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
36 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
37 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
38 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (2-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
39 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานคหกรรม นายฐานันดร กันธวงศ์ -
40 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
41 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 (1-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
42 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
43 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.4/5 เดือน กันายนยน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
44 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
45 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
46 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
47 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
48 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
49 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.4/5 เดือน สิงหาคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
50 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
51 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (1-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
52 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.4/5 เดือน กรกฎาคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
53 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
54 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (1-2564) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
55 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.4/5 เดือน มิถุนายน 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -