นางณิชากร เต้าประจิม

ครูผู้สอน

 • อายุ 43 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 23/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095698XXXX
 • Facebook :
 • Email : nichadow23@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7571
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกองจิตอาสาราชภักดี ประจำปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
2 การเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับองคมนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
3 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 02/11/2020 - 31/03/2021
4 รายงานผลการประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน AAR (After Action Review) ก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
5 รายงานผลการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นางณิชากร เต้าประจิม -
6 สรุปKPAรายวิชาที่รับผิดชอบปี63 นางณิชากร เต้าประจิม -
7 ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 06/11/2020
8 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
9 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
10 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 02/11/2020 - 15/03/2021
11 สรุปรายการการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน "ศาสตร์พระราชาเกมส์" นางณิชากร เต้าประจิม 01/03/2021 - 04/03/2021
12 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) ภาคเรียนที่1/2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2020 - 13/11/2020
13 Power Point รายงาน MOU 10 ข้อ นางณิชากร เต้าประจิม 02/11/2020 - 15/03/2021
14 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
15 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
16 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
17 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
18 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
19 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 30/11/2020 -
20 ร่องรอยหลักฐานการประเมิน(เพิ่มเติม) การประเมินการปฏิบัติงานรอบ6เดือน(ตค63-มีค64) นางณิชากร เต้าประจิม -
21 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางณิชากร เต้าประจิม -
22 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
23 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมกราคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม -
24 รายงานผลการใช้แผนจัดการเรียนรายวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มาตราตัวสะกด…มีทั้งหมด ๘ มาตรา นางณิชากร เต้าประจิม -
25 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา...จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด นางณิชากร เต้าประจิม -
26 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง มาตรา ก กา… จำไว้หนาไม่มีตัวสะกด นางณิชากร เต้าประจิม -
27 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง มาตราตัวสะกด…มีทั้งหมด ๘ มาตรา นางณิชากร เต้าประจิม -
28 รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
29 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
30 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
31 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
32 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
33 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
34 กำหนดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
35 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
36 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
37 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางณิชากร เต้าประจิม -
38 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1- 63 นางณิชากร เต้าประจิม 01/04/2020 - 30/09/2020
39 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางณิชากร เต้าประจิม 01/10/2020 - 30/10/2020
40 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนารองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” นางณิชากร เต้าประจิม 16/10/2020 - 17/10/2020
41 รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “DOE to CBC” นางณิชากร เต้าประจิม 20/10/2020 - 21/10/2020
42 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
43 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
44 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
45 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
46 กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
47 กำหนดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
48 กำหนดการสอน รายวิชาประวัิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
49 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/11/2021 - 31/03/2022
50 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1 (1 ต.ค.2564–31มี.ค.2565) นางณิชากร เต้าประจิม -
51 ผลการประเมินตนเองรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นางณิชากร เต้าประจิม -
52 สรุปรายงานMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นางณิชากร เต้าประจิม -
53 Power Point รายงาน MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางณิชากร เต้าประจิม -
54 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2021 - 30/07/2021
55 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/07/2021 - 30/07/2021
56 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 02/08/2021 - 31/08/2021
57 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 02/08/2021 - 31/08/2021
58 รายงานเวรประจำวัน(วันพฤหัสบดี) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางณิชากร เต้าประจิม -
59 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มาตรา ก กา นางณิชากร เต้าประจิม -
60 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด นางณิชากร เต้าประจิม -
61 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 01/06/2021 - 30/06/2021
62 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 14/06/2021 - 30/06/2021
63 MOU ปี 2564 นางณิชากร เต้าประจิม -
64 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 24/06/2021 - 24/06/2021
65 รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรม(Home Room) ประจำเดือน มิถุนายน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 นางณิชากร เต้าประจิม 14/06/2021 - 30/06/2021
66 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 14/06/2021 - 30/10/2021
67 แผนการวัดผลประเมินผลภาษาไทยป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
68 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
69 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาการงานอาชีพ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
70 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
71 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
72 กำหนดการสอน รายวิชาการงานอาชีพ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางณิชากร เต้าประจิม 25/05/2021 - 29/10/2021
73 สรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2565 นางณิชากร เต้าประจิม 12/06/2022 - 15/06/2022
74 MOU ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม -
75 ่แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
76 กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
77 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
78 กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
79 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
80 กำหนดการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางณิชากร เต้าประจิม 17/05/2022 - 30/09/2022
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon