นางดรุณ มีนา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 22/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099370XXXX
 • Facebook :
 • Email : daroon5241@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7668
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 2/2564 นางดรุณ มีนา -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -
3 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 10 นางดรุณ มีนา -
4 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 11 นางดรุณ มีนา -
5 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 12 นางดรุณ มีนา -
6 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 13 นางดรุณ มีนา -
7 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 14 นางดรุณ มีนา -
8 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 15 นางดรุณ มีนา -
9 รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 16 นางดรุณ มีนา -
10 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ป.3 เทอม 2 นางดรุณ มีนา -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -
12 รายงาน PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
13 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
14 รายงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางดรุณ มีนา -
15 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางดรุณ มีนา -
16 รายงาน SAR ภาคเรียนที่1/63 นางดรุณ มีนา -
17 แบบบันทึกร้่องรอยหลักฐานผลการปฏืบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -
18 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนธันวาคม 2563 นางดรุณ มีนา 01/12/2020 - 30/12/2020
19 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางดรุณ มีนา -
20 รายงานผลการจัดกิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -
21 รายงาน pdca ประจำเดือน กันยายน 2563 นางดรุณ มีนา -
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 8 นางดรุณ มีนา -
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 9 นางดรุณ มีนา -
24 รายงาน-MOU-ภาคเรียนที่1-63 นางดรุณ มีนา -
25 รายงาน pdca ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 5 นางดรุณ มีนา -
27 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 6 นางดรุณ มีนา -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 7 นางดรุณ มีนา -
29 รายงาน pdca ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
30 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 1 นางดรุณ มีนา -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 2 นางดรุณ มีนา -
32 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3 นางดรุณ มีนา -
33 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 4 นางดรุณ มีนา -
34 รายงานกิจกรรม 5 ส นางดรุณ มีนา -
35 รายงานผลกรปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -