นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

ครูผู้สอน

 • อายุ 28 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082781XXXX
 • Facebook : kae kaywalee
 • Email : kaekaywalee@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1770
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
2 อ่านออกเขียนได้ ป.1 ครั้งที่ 2 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
3 PDCA เดือน มกราคม 2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
4 PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
5 MOU 2/2563 รอบ 3 เดือน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
6 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย เทมอ 2 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
7 กำหนดการสอนวิชาคณิต นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
8 แผนวัดผลประเมินผลไทย 2/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
9 แผนวัดผลประเมินผลคณิต 2/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) เทมอ2 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง SAR นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
12 ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
13 การวิจัย นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
14 แบบร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
15 PDCA เดือน กันยายน 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
16 แผนวัดผลประเมินผลคณิต 1/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
17 กำหนดการสอนวิชาคณิต นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
18 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
19 อ่านออกเขียนได้ ป.1 ครั้งที่ 1 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
20 MOU 1/2563 รอบ 3 เดือน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
21 PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
22 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
23 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
24 แผนวัดผลประเมินผลไทย 1/2563 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
25 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
26 MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
27 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
28 PDCA เดือนมิถุนายน 64 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
29 PDCA เดือนสิงหาคม 64 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
30 PDCA เดือนกรกฎาคม 64 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
31 กำหนดการสอนไทย ป.6 เทมอ 1 และ 2 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -
32 แผนวัดผลประเมินผลไทย ป.6 เทมอ 1 และ 2 นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข -