นางจิรารัตน์ โดยอาษา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 06/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098006XXXX
 • Facebook :
 • Email : jit.jirarat@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2044
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 40450380
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
3 กำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ PDCA นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน MOU นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน MOU นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
11 บันทึกหลังแผนการสอนประจำเดือนกรกฎาคม นางจิรารัตน์ โดยอาษา -
12 บันทึกหลังแผนการสอนประจำเดือนสิงหาคม นางจิรารัตน์ โดยอาษา -