นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

ครูผู้สอน

 • อายุ 33 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097105XXXX
 • Facebook :
 • Email : Anuchtida.phu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
2 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
3 รายงานการใช้แผน Unit 7 Chinese New Year นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
4 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
5 รายงานการใช้แผน Unit 8 Hight up to the sky นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
6 รายงานการปฎบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
7 รายงานAAR 64 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
8 รายงานการทอดผ้าป่าสามััคคี นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
9 รายงาน SAR 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
10 รายงานการสังเคราะห์ PDCA 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
11 รายงานการปฎิบัติงานตาม MOU 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
12 รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
13 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน มกราคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
14 รายงานการทำความสะอาด เขตรับผิดชอบชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
15 รายงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
16 รายงานกิจกรรมการเดินทางไกลยุวกาชาดปีการศึกษา2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
17 แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
18 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
19 รายงานการปฎิบัติงาน เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
20 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน ธัวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
21 รายงานการทำกิจกรรม เขตรับผิดชอบ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
22 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
23 การฉัดวัคซีน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
24 ต้อนรับองคมนตรี นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
25 ร่อยรอยหลักฐานผลการปฎิบัติงาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
26 รายงานการปฎบัติงาน เดือน มกราคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
27 Power point การประเมิน มีนาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
28 บทความเรื่อง ความภาคภูมิใจ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
29 กำหนดการสอนซ่อมเสริม2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
30 รายงานการสังเคราะห์ PDCA 1/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
31 รายงานการปฎิบัติตาม MOU 1/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
32 รายงานการใช้แผน Unit 5 Watching Birds นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
33 รายงานการใช้แผน Unit 6 My collections นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
34 กำหนดการสอนและโครงสร้างเวลาเรียน 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
35 แผนวัดผลปนะเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
36 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter English Camp นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
37 โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
38 แผนกิจกรรมแนะแนว ป6/3 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
39 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
40 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
41 รายงานการใช้แผน Unit 1 Teddy Bear นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
42 SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
43 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
44 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
45 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กันยายน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
46 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
47 รายงานการใช้แผน Unit 3 Sport Days นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
48 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
49 รายงาน กิจกรรมการมอบสิ่งของพระราชทาน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
50 รายงานการอบรมสัมนารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยกสวยการสถานศึกษา โรงเรีบนราชประชานุเคราะห์ 15 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
51 รายงานการเข้าเรียน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
52 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
53 รายงานการใช้แผน Unit 2 Our Lord Buddha นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
54 แผนวัดผลปนะเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
55 กำหนดการสอน ภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
56 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
57 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
58 รายงาน PDCA เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
59 รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
60 รายงานการปฎบัติงาน เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
61 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
62 รายงานการแจกหน้ากากอนามัยและวิตามินซ๊ของมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
63 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กรกฎาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
64 รายงานการปฎบัติงาน เมษายน- ตุลาตม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
65 โครงร่างวิจัย นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
66 รายงานการปฎบัติงาน เดือน สิงหาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
67 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน สิงหาาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
68 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ16101 เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
69 รายงานการมาเรียน เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
70 รายงานการใช้แผน Unit 4 Love Our Environment นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
71 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
72 PDCA เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
73 รายงานเขตรับผิดชอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
74 Homeroom เดือน พฤศจิศจิกายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
75 รายงานการปฎิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
76 รายงานการใช้แผน Unit4 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
77 รายงานการใช้แผน Unit5 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
78 PDCA เดือนธันวาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
79 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
80 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
81 กำหนดการสอนยุวกาชาดภาคเรียนที่2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
82 แผนวัดผลประเมินผลกิจกรรมยุวกาชาดปีการศึกษา 2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
83 กำหนดการสอนและแผนวัดผลปนะเมินผลกิจกรรมชุมนุม 2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
84 กำหนดการสอนกิจกรรมแนะนแว นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
85 แผนวัดผลประเมินผล ปีการศึกษา2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
86 กำหนดการสอนและแผนวัดผล กิจกรรมซ่อมเสริม 2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
87 กำหนดการสอน วิชา กอท 2/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
88 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 5 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
89 แผนวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ 2 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
90 รายงายเขตรับผิดชอบ เดือรธันวาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
91 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือนธันวาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
92 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
93 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
94 กำหนดการสอนและโครงสร้างเวลาเรียนภาษษอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเสริม 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
95 รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
96 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานป 5 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
97 รายงาน การทำความสะอาดเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
98 กำหนดการสอน ภาษาอังกฤษพื้นฐานป5 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
99 ขออนุญาตใช้แผนการสอน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
100 กำหนดการสอนกิจกรรมยุวกาชาด2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
101 แผนวัดผลปนะเมินผล กิจกรรมยุวกาชาด 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
102 กำหนดการสอนแนะแนว 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
103 แผนวัดผลแนะแนว2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
104 รายงานการปฎิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
105 รายงานการสอนชดเชย เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
106 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
107 รายงานการสอนชดเชย เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
108 กำหนดการสอนซ่อมเสริม2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
109 รายงานการสอนชดเชย เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
110 รายงานการสอนชดเชย เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
111 รายงานการปฎิบัติงานตาม MOU 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
112 รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
113 รายงานเขตรับผิดชอบ เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
114 รายงาน Homeroom มิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
115 Homeroom กรกฎาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
116 Homeroom สิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
117 รายงานการสอนวิชาศาสตร์พระราชา เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
118 รายงานการสอนวิชาศาสตร์พระราชา เดือน กรกฏาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
119 รายงานการสอนวิชาศาสตร์พระราชา เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
120 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
121 รายงานผลการปรเมินตนเอง SAR 1.2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
122 รายงานการใช้แผน Unit1 Teddy Bear 1/ 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
123 รายงานการใช้แผน Unit 2 Our Lord Buddha 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
124 โครงร่างวิจัย 1/2564 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
125 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
126 รายงานอบรบหมอฟันน้อย นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
127 รายงานการมอบสิ่งของพระราขทาน 27 สิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
128 รายงานการพ่นการกันยุง ครั้งที่ 1/2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
129 รายงานเขตรับผิดชอบ เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -