นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157120003XXXX
 • วันเกิด : 19/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081885XXXX
 • Facebook : goy2930@hotmail.com
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
2 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
3 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
4 โครงสร้างและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
5 แผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
6 รายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
7 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
8 รายงานการร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
9 รายงานการร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมกองจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
10 รายงานการร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมกองจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
11 ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ (IOC) แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
12 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 01/07/2020 - 31/07/2020
13 การเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (MOU ข้อ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 23/07/2020 - 23/07/2020
14 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
15 รายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (SDQ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
16 โครงสร้างและกำหนดการสอน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
17 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
18 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
19 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
20 รายงานการร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปาชีพและเกษตรธรรมชาติ (MOU ข้อ 1 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
21 รายงานการหาความสอดคล้องของแบบทดสอบกลางภาค 1/2563 (MOU ข้อ 3 และ 7 ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
22 รายงานร่วมกิจกรรมมุฑิตากษิณานุสรณ์ (MOU ข้อ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
23 แผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 1 เลขยกำลัง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อ 3) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
24 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 10) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
25 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 3 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
26 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (MOU ข้อที่ 7) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
27 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสุจริต (MOU ข้อ 1,4,6,7และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
28 pdca ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
29 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 MOU ข้อ 1 และ 9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
30 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร.9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
31 รายงานการร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
32 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
33 IOC เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
34 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
35 pdca ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -