นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
2 แผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
3 รายงานการร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
4 รายงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
5 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม5ส ประจำเดือน มกราคม 2564 ( MOU ข้อ 4 และข้อ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
6 SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
7 การนำเสนองานตาม MOU ของโรงเรียน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
8 บรรยายความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
9 บันทึกหลักฐาน ร่องรอย ประกอบการประเมิน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
10 รายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
11 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 64 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
12 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
13 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ุ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
14 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
15 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
16 รายงานการร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
17 รายงานการร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมกองจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
18 รายงานการร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมกองจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
19 ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ (IOC) แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
20 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
21 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
22 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
23 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
24 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
25 รายงานการร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปาชีพและเกษตรธรรมชาติ (MOU ข้อ 1 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
26 รายงานการหาความสอดคล้องของแบบทดสอบกลางภาค 1/2563 (MOU ข้อ 3 และ 7 ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
27 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสุจริต (MOU ข้อ 1,4,6,7และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
28 pdca ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
29 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 01/07/2020 - 31/07/2020
30 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 MOU ข้อ 1 และ 9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
31 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร.9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
32 รายงานการร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
33 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
34 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 3 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
35 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (MOU ข้อที่ 7) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
36 รายงานร่วมกิจกรรมมุฑิตากษิณานุสรณ์ (MOU ข้อ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
37 การเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (MOU ข้อ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 23/07/2020 - 23/07/2020
38 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
39 แผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 1 เลขยกำลัง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อ 3) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
40 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 10) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
41 IOC เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
42 รายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (SDQ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
43 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
44 pdca ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
45 โครงสร้างและกำหนดการสอน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
46 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
47 แผนวัดและประเมินผล นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
48 โครงสร้างการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
49 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
50 รายงานกิจกรรม 5ส ประจำเดือนพฤศจิกายน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
51 PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
52 IOC แบบทดสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
53 PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
54 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
55 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
56 รายงานการร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
57 รายงานการนำนักเรียนรับวัคซีนเข็ม 2 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
58 รายงานการร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2565 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
59 IOC ปลายภาคเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
60 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
61 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
62 รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
63 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
64 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
65 รายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
66 แผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
67 โครงสร้างและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
68 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
69 รายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรม 5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
70 PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
71 รายงานการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
72 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 2 ฟังก์ชัน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
73 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
74 รายงานการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
75 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ฟังก์ชัน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
76 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
77 รายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
78 อบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
79 อบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมต้น นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
80 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
81 IOC แบบทดสอบกลางภาคเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
82 รายงานการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
83 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -