นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089561XXXX
 • Facebook :
 • Email : jittiporn.sor@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1763
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) สิงหาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
2 รายงาน 5ส เดือนสิงหาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
4 รายงาน 5ส เดือนมิถุนายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
5 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU 1-2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
6 กำหนดการสอน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
7 แผนการวัดผลประเมินผล นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
8 รายงาน 5ส เดือนกรกฎาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
9 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) กรกฎาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -