นายอนุกุล นามปัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156010014XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2832
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานประเมินตนเองSAR เทอม 1 ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
2 PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เทอมที่1ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
3 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.5ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
4 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป4 นายอนุกุล นามปัน -
5 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป.5 นายอนุกุล นามปัน -
6 แผนจัดการเรียนรู้ดนตรี ป.6 นายอนุกุล นามปัน -
7 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.4ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
8 แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาดนตรีระดับชั้นป.6ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
9 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
10 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
11 โครงสร้างรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563 นายอนุกุล นามปัน -
12 แบบรายงานผลการปฎิบัติงานเทอม1ปี2563 นายอนุกุล นามปัน -