นางสาวแพรวนภา คำทา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา -
2 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
3 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือน กุมภาพันธ์2564 หน่วยที่ 5 Yummy food นางสาวแพรวนภา คำทา -
4 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ป.3 เดือน กุมภาพันธ์2564 หน่วยที่ 5 Yummy food นางสาวแพรวนภา คำทา -
5 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(E-SAR)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 01/12/2020 - 09/04/2021
7 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 3 Family and friends นางสาวแพรวนภา คำทา 24/08/2020 - 30/10/2020
8 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่3 Family and friends นางสาวแพรวนภา คำทา 24/08/2020 - 30/10/2020
9 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นางสาวแพรวนภา คำทา -
10 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือน มีนาคม 2564 หน่วยที่ 6 playtime นางสาวแพรวนภา คำทา -
11 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ป.3 เดือน มีนาคม 2564 หน่วยที่ 6 playtime นางสาวแพรวนภา คำทา -
12 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
13 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือนธันวาม 2563 หน่วยที่ 4 Around town นางสาวแพรวนภา คำทา -
14 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 เดือนธันวาคม 2563 หน่วยที่ 4 Around town นางสาวแพรวนภา คำทา -
15 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ป.3/2 นางสาวแพรวนภา คำทา -
16 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2/2563 นางสาวแพรวนภา คำทา -
17 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวแพรวนภา คำทา -
18 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวแพรวนภา คำทา -
19 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 01/12/2020 - 31/12/2020
20 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 เดือนมกราคม 2564 หน่วยที่ 4,5 นางสาวแพรวนภา คำทา -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ป.3 เดือนมกราคม 2564 หน่วยที่ 4,5 นางสาวแพรวนภา คำทา -
22 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ป.3/2 ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา 01/01/2021 - 31/01/2021
23 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ13101 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
24 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ13101 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
25 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
26 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
27 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
28 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ11101 ป.1 ปีการศึกษา2563 นางสาวแพรวนภา คำทา 25/06/2020 - 09/04/2021
29 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
30 รายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา 01/04/2020 - 30/09/2020
31 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วย 1 Back to school นางสาวแพรวนภา คำทา -
32 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
33 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่1 Back to school again นางสาวแพรวนภา คำทา -
34 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
35 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ป.3 หน่วยที่2 All year round นางสาวแพรวนภา คำทา -
36 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ13101 เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
37 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ อ13101 เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
38 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม อ13201 เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
39 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
40 รายงานการพัฒนาคุณภาพPDCA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่4 Around town เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
41 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่4 Around town เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
42 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส พฤศจิกายน เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
43 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ธันวาคม เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
44 รายงานการพัฒนาคุณภาพPDCA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่5 Yummy food เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
45 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่5 Yummy food เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
46 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส มกราคม เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
47 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส กุมภาพันธ์ เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
48 รายงานการพัฒนาคุณภาพPDCA รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่6 Playtime เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
49 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 หน่วยที่6 Playtime เทอม2 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
50 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
51 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล E-sar แพรวนภา คำทา เทอม2.2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
52 รายงานผลการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
53 โครงร่างงานวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวแพรวนภา คำทา -
54 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ13101 สิงหาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
55 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม5ส สิงหาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
56 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) อ13101 สิงหาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
57 ผลงานการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน MOUภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา Power Point นางสาวแพรวนภา คำทา -
58 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษอ13101 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
59 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
60 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ อ13101 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
61 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ13101 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
62 แผนการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ13201 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
63 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริม อ13201 นางสาวแพรวนภา คำทา -
64 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) อ13101 มิถุนายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
65 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ13101 มิถุนายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
66 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ13101 กรกฎาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
67 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) อ13101 กรกฎาคม 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
68 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม5ส กรกฎาคม64 นางสาวแพรวนภา คำทา -
69 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม5ส มิถุนายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
70 รายงานการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา นางสาวแพรวนภา คำทา -
71 รายงานการใช้แผนหลังสอน อ13101 กันยายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
72 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) อ13101 กันยายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
73 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส กันยายน 2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
74 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล E-sar แพรวนภา คำทา เทอม1.2564 นางสาวแพรวนภา คำทา -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon