นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098878XXXX
 • Facebook :
 • Email : sangduan.chu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1075
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
2 PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
3 PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
4 PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
5 PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
6 รายงานผลการประปฎิบัติงานตามข้อตกลงMOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
7 รายงานผลการปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตนเอง เพื่อนร่วมงานและ โรงเรียน นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
8 กำหนดการสอนรายวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
9 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
10 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
11 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
12 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
13 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
14 กำหนดการสอนรายวิชา การบัญชีสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
15 กำหนดการสอนรายวิชา โครงการ ภาคเรียนที่ 2/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
16 รายงานผลการประปฎิบัติงานและประเมินตนเองSAR ภาคเรียนที่ 2 ปี2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
17 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
18 แบบบันทึกร่องรอยการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
19 รายงานผลการประปฎิบัติงานและประเมินตนเองSAR ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
20 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
21 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1/63 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
23 รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
24 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
25 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
26 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
27 รายงานผลการประเมินตนเอง Sar ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
28 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
29 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
30 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
31 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
32 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
33 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา โครงงาน ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
34 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีกิจการพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
35 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2/64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
36 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
37 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
38 รายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA เดือนกันยายน 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
39 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน 01/06/2021 - 30/06/2021
40 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน 01/07/2021 - 31/07/2021
41 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
42 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
43 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
44 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
45 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
46 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีตั๋วเงิน นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
47 กำหนดการจัดการเรียนรู้และเกณฑ์วัดผลประเมินผลรายวิชา การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
48 รายงานแบบสำรวจความเสี่ยงโควิด-19 ชั้นม.2/5 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
49 รายงานการจ่ายเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ชั้น ม.2/5 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
50 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
51 รายงานผลกิจกรรม 5 ส.เดือน ก.ค. 64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
52 รายงานผลกิจกรรม 5 ส.เดือน มิ.ย. 64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
53 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงMOU ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
54 รายงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
55 รายงานกิจกรรม Home Room เดือน ก.ค.64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
56 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
57 รายงานกิจกรรม Home Room เดือน ส.ค.64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
58 รายงานผลการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สพฐ. นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน 14/08/2021 - 15/08/2021
59 รายงานการดำเนินงานธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เดือน ส.ค.64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
60 รายงานผลกิจกรรม 5 ส.เดือน ส.ค. 64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -
61 รายงานกิจกรรม "โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล"เดือน มิถุนายน64 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน 01/06/2021 - 30/06/2021
62 รายงานกิจกรรม วันไหว้ครู ปี2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน 01/06/2021 - 30/06/2021
63 รายงานผลการดำเนินงานมอบสิ่งของพระราชทานปี 2564 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน -