นายคมกริช พลหาญ

ครูผู้สอน

 • อายุ 33 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157040010XXXX
 • วันเกิด : 18/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087567XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/lee.hyunae.92
 • Email : mtg_thoeng@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4535
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนวิชา เทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
2 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาเทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
3 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
4 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
5 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
6 กำหนดการสอน วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
7 รายงานPDCA ม.4 เดือนกรกฎาคม นายคมกริช พลหาญ 01/07/2020 - 31/08/2020
8 รายงานPDCA ม.4 เดือนสิงหาคม นายคมกริช พลหาญ 03/08/2020 - 31/08/2020
9 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 นายคมกริช พลหาญ 01/04/2020 - 16/09/2020
10 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นายคมกริช พลหาญ 01/05/2020 - 30/11/2020