นายเอกชัย อาจหาญ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155010000XXXX
 • วันเกิด : 02/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087172XXXX
 • Facebook : Aekchai Eak
 • Email : eakchai.ard@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 344
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/12/2020 - 16/04/2021
2 รายงานการประเมินตนเอง sar 1/2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
3 แผนการวัดผลประเมินผล 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/12/2020 - 16/04/2021
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ 01/12/2020 - 31/12/2020
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นายเอกชัย อาจหาญ -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายเอกชัย อาจหาญ 01/02/2021 - 28/02/2021
7 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
8 powerpoint รายงานการปฏิบัติงานตาม mou ภาคเรียนที่ 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
10 วิจัยในชั้นเรียน 2/63 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
11 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
12 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 /2563 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน 2/2563 นายเอกชัย อาจหาญ 01/11/2020 - 15/03/2021
14 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
15 แผนการวัดผลประเมินผล นายเอกชัย อาจหาญ -
16 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) นายเอกชัย อาจหาญ -
17 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
18 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม1-2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
20 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
21 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -