นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

ครูผู้สอน

  • อายุ 29 ปี
  • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1772
  • รหัสประจำตำแหน่ง :
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2.2563 (วัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
2 MOU2.2563วัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
3 เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 1.2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
6 รายงานPDCAเดือนมกราคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
7 รายงานPDCAเดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
8 รายงานPDCAเดือนธันวาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
9 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
10 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
11 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
12 รายงานPDCAเดือนกรกฎาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
13 รายงานPDCAเดือนสิงหาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
15 ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
16 รายงานPDCAเดือนตุลาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
18 รายงานPDCAเดือนกันยายน2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
19 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่” นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
20 รายงานการจ่ายเงิน ม. 4/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
21 รายงานPDCAเดือนกรกฎาคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
22 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
23 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พร นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
24 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
25 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน 1.2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
26 รายงานPDCAเดือนมิถุนายน2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
27 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
29 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
30 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา 01/07/2021 - 31/07/2021
31 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
32 รายงานPDCAเดือนสิงหาคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
33 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
34 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
35 รายงานมอบสิ่งของพระราชทาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
36 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศวันเข้าพรรษา นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
37 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
38 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ปีการศึกษา 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
39 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนต้น นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
40 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
41 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
42 ID Plan2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
43 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -