นายชนะพันธ์ ถาวร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157050013XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน MOU 6 เดือน 2-63 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
2 ผลงานที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
3 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 2-63 ชนะพันธ์ นายชนะพันธ์ ถาวร -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 1 เม.ย.-30ก.ย.2563 นายชนะพันธ์ ถาวร 01/04/2020 - 30/09/2020
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน sar 1-63 นายชนะพันธ์ ถาวร 01/07/2020 - 30/10/2020