นางสาวอัญชรา มูลศรี

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156040003XXXX
 • วันเกิด : 27/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081027XXXX
 • Facebook :
 • Email : aunchara.moo@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/d/1aghGTL44PPQ4zX0Q63kKvXhFUN4Jx7Vx/p/1dLf2ud6XC4dP5t7ucpqZXBcs5IuwMss7/edit

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1026

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่