นายจุมพล จรรยาสว่าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 557080000XXXX
 • วันเกิด : 19/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084772XXXX
 • Facebook : chumpon1979@hotmail.com
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่