นางกัลยารัตน์ เทพวัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357090025XXXX
 • วันเกิด : 16/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063798XXXX
 • Facebook :
 • Email : kanyarat3332@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 873
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
2 กำหนดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
3 กำหนดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
4 กำหนดการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
5 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
6 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
7 รายงานอ่านออก เขียนได้ ป.2.1 ธ.ค. 63 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
8 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๙ เรื่อง รักพ่อรักแม่ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
9 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ 10 เรื่องเข็ดแล้ว นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
10 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
12 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม การเปิดกองจิตอาสา ร. ป. ค. ๑๕ ราชภักดี นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
13 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ มุ่งสู่การเรียนรู้ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
14 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
15 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
16 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง เด็กดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
17 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
18 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวครูและนักเรียน นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
19 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
20 ร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ของนางกัลยารัตน์ เทพวัน นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
21 โครงร่างวิจัย นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
22 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
23 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
24 กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
25 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
26 กำหนดการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
27 แผนการวัดประเมินผล วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
28 แผนการวัดประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
29 แผนการวัดประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
30 แผนการวัดประเมินผล วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
31 แผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
32 รายงานผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
33 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหน่วยที่ 1 น้ำใส. นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
34 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ใจหาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
35 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
36 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -