นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 111111111XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ -
2 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ -
3 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบสามเดือน MOU นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ -
5 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ -