นางสาวกนกพร จำปา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086926XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kwangchong.chong.1?ref=bookmarks
 • Email : kanokporn.jam@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/krukanokporn

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 3401
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97626
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2/2563 นางสาวกนกพร จำปา -
2 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
4 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
5 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
7 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวกนกพร จำปา -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 1/2563 (รูปแบบใหม่) นางสาวกนกพร จำปา -
9 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
10 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวกนกพร จำปา -
12 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา 02/05/2020 - 02/05/2020
13 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา 02/05/2020 - 02/05/2020
14 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
15 รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning นางสาวกนกพร จำปา 15/09/2020 -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม นางสาวกนกพร จำปา -
17 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวกนกพร จำปา -
18 รายงานผลปฎิบัติโรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล นางสาวกนกพร จำปา -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 1/2563 นางสาวกนกพร จำปา -
20 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
21 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
22 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
23 SAR ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
24 IOC ข้อสอบวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 นางสาวกนกพร จำปา -
25 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
26 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
27 รายงานหลังการใช้แผนการสอน unit01 เทคโนโลยีกับมนุษย์ ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา 01/07/2021 - 30/07/2021
28 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม2564 นางสาวกนกพร จำปา -
29 ผลงานที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
30 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
31 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -
32 รายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร จำปา -