นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1935
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
2 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
3 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
4 รายงานผลการเป็นวิทยากรค่ายแกนนำจิตอาสา รปค.15 ราชภักดี นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 28/12/2020 - 11/01/2021
5 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 08/01/2021 - 08/01/2021
6 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2564 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 04/01/2021 - 29/01/2021
7 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 26/01/2021 - 26/01/2021
8 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับมอบหมวกกงจิตอาสา รปค.15 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
9 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
10 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
11 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศาสตร์พระราชาเกมส์ นางสาวศศิพิมล พวงลำใย 01/03/2021 - 04/03/2021
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU 10 ข้อ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
13 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
14 รายงานความภาคภูมิใจในด้านตนเอง นักเรียน เพื่อนร่วมงาน สถานศึกษา นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
15 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
16 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
17 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
18 รายงานการใช้แผน เรื่องอสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 3 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
19 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฏาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
20 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
21 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
23 รายงานผลการปฎิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
24 รายงานผลการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -
25 รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนทีี 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวศศิพิมล พวงลำใย -