นางณัฐธิดา อุตส่าห์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 000000000XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-71XXXX
 • Facebook : Nattida kangkun
 • Email : nattida.aud@gmail.com
 • Website : Kru_Nattida

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี _ง 23102_ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
2 แผนการปฏิบัติงานแนะแนว2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
3 กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การซัก อบ รีดม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
4 ส่งแผนการวัดและประเมินผล วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/08/2020 - 16/10/2020
5 ส่งแผนการวัดและประเมินผล ซักอบรีด ม.1-6 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 16/10/2020
6 กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
7 รายงาน MOU ข้อที่ 9แผนกิจกรรมจิตอาสา ม 5.4 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/09/2020
8 MOU ข้อที่ 1,2,3,4 รายงานการสมัครทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุฯปีการศึกษา2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/08/2020
9 MOU ข้อที่ 2,4,9รายงานการส่งแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิสิริทรฯ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 15/07/2020
10 MOU ข้อที่1,2,3,4,9รายงานการมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 25/06/2020 - 25/06/2020
11 รายงานการสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียน _นักเรียนเรียนร่วม_ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 30/10/2020
12 รายงานPDCA ส.ค. นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
13 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ข้อที่ 8 รายงานการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 30/06/2020 - 25/09/2020
14 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,6 ,8 รายงานผลการสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายป.ตรี2564 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 10/08/2020 - 31/10/2020
15 รายงาน MOU ข้อที่ 3 ,5 ,7 ,9รายงานการใช้แผนการสอนรายวิชาเลือกเสรี _SEZ_ ซัก อบ รีด นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020
16 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1_2563 นางณัฐธิดา อุตส่าห์ 01/07/2020 - 31/08/2020