นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150990117XXXX
 • วันเกิด : 30/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095234XXXX
 • Facebook :
 • Email : puntaree.tha@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/krujhaja/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 12145
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
3 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
5 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม MOU (powerpoint) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
6 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แม่เหล็กและไฟฟ้า นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
8 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
11 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
12 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
14 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
17 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
18 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
19 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
20 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -