นายจิรายุส สมกาศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063296XXXX
 • Facebook : jirayouth somkad
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA นายจิรายุส สมกาศ -
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA นายจิรายุส สมกาศ 01/08/2021 - 31/08/2021
3 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA นายจิรายุส สมกาศ 01/07/2021 - 31/07/2021
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA นายจิรายุส สมกาศ -
5 แผนการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายจิรายุส สมกาศ -
6 แผนการสอนรายวิชาฝึกฝีมือ นายจิรายุส สมกาศ -
7 แผนการสอนรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง นายจิรายุส สมกาศ -
8 แผนการสอนรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ นายจิรายุส สมกาศ -