นางสายอรุณ มาณพ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080019XXXX
 • วันเกิด : 24/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085040XXXX
 • Facebook : sai ma
 • Email : saiarun.manop@gmail.com
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/kru-saiarun/home

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5505
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดประเมินผลภาษาอังกฤษหลัก ป.1 นางสายอรุณ มาณพ 01/07/2020 - 01/07/2020
2 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษหลัก ป.1 นางสายอรุณ มาณพ 01/07/2020 - 01/07/2020