นายชิษณุพงศ์ วันติ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 556030000XXXX
 • วันเกิด : 21/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-17XXXX
 • Facebook : chitsanupong wanti
 • Email : chitsanupong.wan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1461
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98499
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report ) นายชิษณุพงศ์ วันติ -
2 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
4 การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน นายชิษณุพงศ์ วันติ -
5 รายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
6 แบบทบทวนการปฎิบัติงาน(AAR) ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น นายชิษณุพงศ์ วันติ -