นายธิติสรรค์ กันทะนิด

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 28/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096012XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kruchamp.thitizan.9
 • Email : kruchamp.math049@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8021
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
2 รายงานผลการจัดกิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
3 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
4 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
5 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัย นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
6 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่เวรประจำวัน นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ต.ค.63 - มี.ค.64 (รอบ 6 เดือน) นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
8 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
9 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
10 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
11 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
12 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
13 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
14 รายงานผล "ความสามารถในการอ่านและเขียน" ระดับชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
15 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
16 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
17 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
18 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
19 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 31/07/2020
20 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
21 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
22 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน รอบ ต.ค.63 - มี.ค.64 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
23 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
24 รายงานผล "ความสามารถในการอ่านและเขียน" ระดับชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 1/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
25 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปสามเหลี่ยม นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
27 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
28 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
29 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
30 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค16101 ภาคเรียนที่ 2/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
31 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
32 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
33 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
34 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
35 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU เม.ย.64 - ก.ย.64 (รอบ 6 เดือน) นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
36 รายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคเรียนที่ 1/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
37 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
38 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
39 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
40 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วน นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
41 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทศนิยม นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
42 บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค16101 ภาคเรียนที่ 1/2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
43 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
44 รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -