นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157070013XXXX
 • วันเกิด : 23/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083648XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
3 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
4 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ม.3 ภาคที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
5 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
6 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการการปฏิบัติ MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
7 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
8 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
9 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -