นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357010091XXXX
 • วันเกิด : 23/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085616XXXX
 • Facebook : Kru Lar Sirorat
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2147483647
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2044

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่