นางสาวภัทรจิต จันอ้น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : -1
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถี นางสาวภัทรจิต จันอ้น 13/08/2020 -
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (course outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
3 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
4 วิจัยการจัดการเรียนการสอนใน โครงการสื่อสารสองทาง DLIT นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน กรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
8 หลักฐานร่อยรอยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 2 เดือน เม.ย.-กันยายน 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
9 หลักฐานร่อยรอยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ 2 )เดือน เม.ย.-กันยายน 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -