นางสาวภัทรจิต จันอ้น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : -1
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/12/2020 - 01/12/2020
2 โครงการสอนวิชาศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 07/12/2020 - 07/12/2020
3 กำหนดการสอนกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 14/12/2020 - 30/04/2021
4 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/11/2020 - 30/04/2021
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/11/2020 - 30/11/2020
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/12/2020 - 31/12/2020
7 วิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/11/2020 - 09/05/2021
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/01/2021 - 31/01/2021
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/02/2021 - 28/02/2021
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/10/2020 - 31/03/2021
11 ผลงานความภาคภูมิใจในความเป็นครู นางสาวภัทรจิต จันอ้น 01/10/2020 - 31/03/2021
12 แผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถี นางสาวภัทรจิต จันอ้น 13/08/2020 -
13 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (course outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
14 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
15 วิจัยการจัดการเรียนการสอนใน โครงการสื่อสารสองทาง DLIT นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน กรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
18 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม PDCA เดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
19 หลักฐานร่อยรอยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 2 เดือน เม.ย.-กันยายน 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -
20 หลักฐานร่อยรอยประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ 2 )เดือน เม.ย.-กันยายน 2563 นางสาวภัทรจิต จันอ้น -