ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 09/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : WB.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
2 รายงานการประเมินตนเอง (E-sar) ภาคเรียนที่ 2 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
3 รายงานการปฏิบัติงานPDCA มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
5 แผนการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่_2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
6 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
7 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
8 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
9 PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
10 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ โดยการฝึกปฏิบัติ ” ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
11 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
12 รายงานการปฏิบัติงาน PDCA ธันวาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
13 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
14 รายงานการประเมินตนเอง (E-sar) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
15 รายงานการประเมินตนเอง (E-sar) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
16 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กันยายน 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
17 รายงานการปฏิบัติงานPDCA สิงหาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/08/2020 - 31/08/2020
18 แผนการวัดผลประเมินผล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
19 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
20 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
21 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กรกฎาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
22 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/04/2020 - 30/09/2020
23 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 16/09/2020 - 30/09/2020
24 แผนการวัดผลประเมินผล_ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
25 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
26 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
27 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
28 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนมกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
29 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
30 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
31 รายงานผลการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
32 รายงานการปฏิบัติงานPDCA เดือนกันยายน 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
33 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
34 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
35 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
36 รายงานการปฏิบัติงานPDCA ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
37 การรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
38 รายงานการปฏิบัติงาน PDCA พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
39 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
40 แผนการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
41 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
42 รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนโซลาเซลล์เชียงราย ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
43 รายงานการปฏิบัติงานPDCA มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon