นางวันดี ริยะสาร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวันดี ริยะสาร 05/12/2020 -
2 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวันดี ริยะสาร 05/12/2020 -
3 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นางวันดี ริยะสาร 05/12/2020 -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 นางวันดี ริยะสาร -
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 63 นางวันดี ริยะสาร -
6 บันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางวันดี ริยะสาร -
7 รายงานMOU นางวันดี ริยะสาร -
8 รายงานผลที่ภาคภูมิใจ นางวันดี ริยะสาร -
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 นางวันดี ริยะสาร 30/11/2020 -
10 รายงานการใช้แผนการจัดดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหน่วยที่๒ใจหาย นางวันดี ริยะสาร - 05/10/2020
11 รายงานMOU นางวันดี ริยะสาร -
12 รายงานการใช้แผนการจัดดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ น้ำใส นางวันดี ริยะสาร 05/09/2020 -
13 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวันดี ริยะสาร 05/08/2020 -
14 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวันดี ริยะสาร 05/08/2020 -
15 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางวันดี ริยะสาร 10/08/2020 -
16 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นางวันดี ริยะสาร 10/09/2020 - 10/09/2020
17 แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้ภาษาไทย นางวันดี ริยะสาร 10/09/2020 - 10/09/2020
18 แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้สังคมศึกษาฯ นางวันดี ริยะสาร 10/08/2020 -
19 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 นางวันดี ริยะสาร 18/09/2020 -
20 รายงาน PDCA นางวันดี ริยะสาร -
21 ผลงานการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน MOU เทอม 1 2564 นางวันดี ริยะสาร -
22 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวันดี ริยะสาร 10/06/2021 -
23 กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางวันดี ริยะสาร 10/06/2021 -
24 รายงาน PDCA นางวันดี ริยะสาร 06/07/2021 -
25 แผนวัดผล สาระภาษาไทย นางวันดี ริยะสาร 10/06/2021 -
26 แผนการวีดผลประเมินผล สาระการเรียยนรู้สังคมศึกษาฯ นางวันดี ริยะสาร 10/06/2021 -
27 รายงาน PDCA นางวันดี ริยะสาร -
28 ราย 5 ส นางวันดี ริยะสาร -