นายภานุวัฒน์ พัฒนา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 12/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096269XXXX
 • Facebook :
 • Email : p.panuwat@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2033
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 098560
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนรายชั่วโมง และแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ประจำปี รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทอม 2 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
2 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามMOU นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
5 รายงานความภาคภูมิใจ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
6 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ร่องรอย นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
11 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกันยายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
12 การกำหนดแผนการวัดและประเมินผลรายปี รายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
13 รายงาน การกำหนดการสอนรายชั่วโมง รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ 1 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
15 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
16 โครงสร้างแผน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
17 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
18 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนตุลาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
19 การวางแผนปฏิบัติงาน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
20 กำหนดการสอนวิทย์ฯ เทอม 2 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
21 PDCA นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
22 PDCAมกราคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
23 PDCAกุมภาพันธ์ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
24 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
25 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่(SAR)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
26 การวางแผนปฏิบัติงานตาม MOU 1/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
27 รายงานผลการปฏิบัติงานตามPDCA ประจำเดือน กันยายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
28 กำหนดการสอนวิทย์ฯ เทอม 1 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
29 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนมิถุนายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
30 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
31 การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
32 รายงานผลการปฏิบัติงานตามMOU 1/2564 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
33 รายงานการใช้แผน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
34 กำหนดการสอนและแผนวัดผลประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
35 กำหนดการสอนและแผนวัดผลประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
36 แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
37 แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
38 แผนจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
39 รายงานการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เดือน มิถุนายน นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
40 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
41 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน นายภานุวัฒน์ พัฒนา 20/05/2022 - 21/05/2022
42 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมยุวสภานักเรียน นายภานุวัฒน์ พัฒนา 23/05/2022 - 23/05/2022
43 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ พระบรมราชินี นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
44 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (PDCA) นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
45 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
46 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
47 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2 นายภานุวัฒน์ พัฒนา -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon