นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 110370143XXXX
 • วันเกิด : 25/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063686XXXX
 • Facebook :
 • Email : adithepbub@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
2 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
3 รายงานโครงสร้างและกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
4 แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
5 รายงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -
6 รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ -