นายธัชนนท์ มุงเมือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผผลการประเมินตยเอง SAR 2/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 07/04/2021
2 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 1/2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง -
3 แผนวัดและประเมินผล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
4 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ฟุตซอล 1 นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
5 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม เทเบิลเทนนิส 1 นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
6 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว่ายน้ำ นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
7 กำหนดการจักการเรียนรู้ นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
8 กำหนดการจักการเรียนรู้ นายธัชนนท์ มุงเมือง 01/07/2020 - 31/10/2020
9 PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง -
10 PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายธัชนนท์ มุงเมือง -