นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 342010041XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085013XXXX
 • Facebook :
 • Email : Sopaporn.tha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 575
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
3 PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
4 PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
5 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย.-30ก.ย. 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
6 รายงาน MOU 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
7 รายงานการรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
8 รายงานการประชุม เรื่อง เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
9 รายงานการประชุม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
10 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับโรงเรียนกลุ่มที่ 3 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
11 รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในภาวะวิกฤติโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
12 PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.1/7 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -