นางสิรินทรา ทาแกง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093274XXXX
 • Facebook : -
 • Email : sirintra.tak@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1762
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
2 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
3 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
4 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
5 บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
6 การเขียนเรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสิรินทรา ทาแกง -
7 บันทึกการมาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
8 บันทึกการมาเรียนวิชาชุมนุมแอโรบิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
9 บันทึกเวลาเรียนนักววิทย์รุ่นจิ๋ว 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
10 บันทึกเวลาเรียนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
11 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกุมภาพันธ์ นางสิรินทรา ทาแกง -
12 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนพฤศจิกายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
13 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
14 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
15 กำหนดการสอนซ่อมเสริมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
16 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ SAR ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
17 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม AAR ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
18 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำดำหัวครูอาวุโส นางสิรินทรา ทาแกง -
19 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
20 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
21 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ MOU ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
22 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
23 AAR ระดับชั้นนประถมศึกษาตอนปลาย นางสิรินทรา ทาแกง -
24 แผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ภาคเรียนที่ 2.2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
25 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
26 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
27 แผนอบรมแนะแนนวในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
28 รายงานการปฏฺบัติงานกิจกรรมยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสิรินทรา ทาแกง -
29 กำหนดการสอนยุวกาชาดชัั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
30 รายงานการปฏฺบัติงานการร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี 2563 ศาสตร์พระราชาเกมส์ นางสิรินทรา ทาแกง -
31 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
32 รายงานการปฏฺบัติงานต้อนรับประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นางสิรินทรา ทาแกง -
33 กำหนดการสอนรายวิชาเลือกเสรี นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
34 รายงานPDCAประจำเดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
35 Homeroom2564 มกราคม นางสิรินทรา ทาแกง -
36 รายงานเช็คชื่อ ชุมนุม ป.4-6 นางสิรินทรา ทาแกง -
37 รายงานเช็คชื่อ นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ป.5 นางสิรินทรา ทาแกง -
38 รายงานเช็คชื่อ นักวิทย์รุ่นจิ๋ว ป.6 นางสิรินทรา ทาแกง -
39 รายงานเช็คชื่อ กอท เดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
40 รายงานเช็คชื่อ วิทยาศาตร์ เดือนมกราคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
41 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนธันวาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
42 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
43 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
44 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
45 แบบันทึกหลักฐานร่องรอยการประเมินการปฏิบัติงาน นางสิรินทรา ทาแกง -
46 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
47 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
48 บันทึกเวลาเรียน เดือนธันวาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
49 บันทึกเวลาเรียนชุมนุมแอโรบิก ป.4-6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
50 บันทึกเวลาเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
51 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 6 เดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
52 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้ นางสิรินทรา ทาแกง -
53 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาการงานอาชีพ หน่วยที่ 2 อาหารและสารอาหาร นางสิรินทรา ทาแกง -
54 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน นางสิรินทรา ทาแกง -
55 สรุปกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
56 สรุปกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
57 สรุปการประเมินและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์เอกวิทยาศาสตร์ นางสิรินทรา ทาแกง -
58 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 98 ปี นางสิรินทรา ทาแกง -
59 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก นางสิรินทรา ทาแกง -
60 รายงานการเข้าร่วมมกิจกรรมกองจิตอาสาราชภักดี รปค 15 นางสิรินทรา ทาแกง -
61 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นางสิรินทรา ทาแกง -
62 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกันยายน 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
63 แบบันทึกการมาเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
64 แบบันทึกการมาเรียนการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
65 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
66 แบบันทึกการมาเรียนวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
67 แบบันทึกการมาเรียนวิชาชุมนุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นางสิรินทรา ทาแกง -
68 แบบันทึกการมาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.4 นางสิรินทรา ทาแกง -
69 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
70 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
71 บันทึกเวลาเรียน ประจำเดือนตุลาคม รายวิชาการงานอาชีพ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
72 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
73 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
74 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม รายวิชานักวิทย์รุ่นจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
75 บันทึกเวลาเรียน เดือนตุลาคม ชุมนุมแอโรบิค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
76 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนตุลาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
77 รายงานการอบรมในชั้นเรียน (Hoomroom) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
78 รายงานการปฏิบัติงาน ดูแลเขตพื้นทีรับผิดชอบชั้นประถมศึกาาปีที่ 6/4 ประจำเดือนตุลาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
79 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
80 โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
81 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
82 โครงร่างงานวิจัย ปีการศึกษา 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
83 รายงานการปฏฺบัติงาน ด้านงานอนามัย การฉีดวัคซีนบาดทะยัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
84 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
85 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
86 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
87 รายงานการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ นางสิรินทรา ทาแกง -
88 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
89 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกรกฎาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
90 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2563 นางสิรินทรา ทาแกง -
91 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
92 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 เดิอนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
93 รายงานการอบรมในชันเรียน เดือนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
94 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
95 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ 5 ส เดือนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
96 รายงานการปฏิบัติงานสอนตามกระบวนการ PDCA เดือนพฤศจิกายน นางสิรินทรา ทาแกง -
97 กำหนดการสอนวิทยาศาสตร์ 2.64 นางสิรินทรา ทาแกง -
98 แผนวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์ 6 2.64 นางสิรินทรา ทาแกง -
99 กำหนดการสอนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
100 กำหนดการสอนนักวิทย์จิ๋ว 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
101 กำหนดการสอนยุวกาชาด 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
102 แผนวัดและประเมินผลยุวกาชาด 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
103 กำหนดการสอนชุมนุม 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
104 แผนวัดและประเมินผลชุมนุม 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
105 กำหนดการสอนแนะแนว 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
106 แผนวัดและประเมินผลแนะแนว 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
107 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรีนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
108 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ 5ส เดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
109 รายงานผลการปฏิบัติงานสอนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
110 รายงานการอบรมในชั้นเรียน ประจำเดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
111 บันทึกการเข้าแถวหน้าชั้นเรียน เดือน ธันวาคม ป.6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
112 บันทึกเวลาเรียนวิทยศาสตร์ ป.6 เดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
113 บันทึกเวลาเรียนสังคมศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 เดือน ธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
114 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
115 บันทึกเวลาเรียนวิทยาการคำนวณ ช้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนมิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
116 รายงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
117 บันทึกเวลาเรียนกิจกรรมศาสตร์พระราชา 6 เดือนมิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
118 รายงานการสอนชดเชยเดือน มิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
119 บันทึกกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6/4 เดือน เดือนมิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
120 รายงานการสอนชดเชย เดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
121 รายงานการสอนชดเชยเดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
122 รายงานการรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปี 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
123 รายงานการอบรมหมอฟันน้อย นางสิรินทรา ทาแกง -
124 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
125 รายงานการพ่นยายุงครั้งที่ 1 ปี 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
126 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนกรฎาคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
127 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
128 รายงานการปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
129 บันทึกเวลาเรียน วิทยาศาสตร์ 6 เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
130 รายงานการปฏิบัติงานอบรมในชั้นเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
131 บันทึกเวลาเรียนวิทยาการคำนวณ เดือน สิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
132 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
133 บันทึกเวลาเรียนศาสตร์พระราชา 6 เดือน สิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
134 บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6 เดือนมกราคม นางสิรินทรา ทาแกง -
135 บันทึกเวลาเรียน รายวิชาศาสตร์พระราชา 6 เดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
136 บันทึกการมาเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
137 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา 6 เดือนมิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
138 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา 6 เดือนกรกฎาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
139 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 สารอาหารและการย่อยอาหาร นางสิรินทรา ทาแกง -
140 รายงานท้ายหน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สารเนื้อผสมและการแยกสาร นางสิรินทรา ทาแกง -
141 โครงร่างงานวิจัย ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
142 ขออนุญาตใช้แผนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
143 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
144 แผนวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
145 โครงสร้างรายวิชา แผนวัดและประเมินผล นักวิทย์รุ่นจิ๋ว 5 นางสิรินทรา ทาแกง -
146 โครงสร้างรายวิชา แผนวัดและประเมินผล นักวิทย์รุ่นจิ๋ว 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
147 กำหนดการสอนรายวิชาชุมนุม ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
148 กำหนดการสอนแนะแนว กิจกรรมบรณาการตามรอยศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
149 กำหนดการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 6 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
150 กำหนดการสอนซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
151 แผนวัดและประเมินผลยุวกาชาด 6 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
152 แผนวัดและประเมินผลชุมนุม 6 ปีการศึกษา 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
153 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ 5ส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
154 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน นางสิรินทรา ทาแกง -
155 รายงานการอบรมในชั้นเรียนเดือน กันยายน นางสิรินทรา ทาแกง -
156 บันทึกเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน นางสิรินทรา ทาแกง -
157 บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เดือนกันยายน นางสิรินทรา ทาแกง -
158 บันทึกการมาเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา เดือนกันยายน นางสิรินทรา ทาแกง -
159 บันทึกเวลาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
160 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU 1.64 นางสิรินทรา ทาแกง -
161 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1.2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
162 รายงานการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง เดือนสิงหาคม 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
163 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน PDCA นางสิรินทรา ทาแกง -
164 รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน นางสิรินทรา ทาแกง -
165 รายงานการปฏิบัติหน้าที่การสอนตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
166 รายงานการปฏิบัติงานเขตพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายน ชั้นประถมศึกษาศึกษา 6/4 นางสิรินทรา ทาแกง -
167 บันทึกการมาเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 6/4 เดือนมิถุนายน 2564 นางสิรินทรา ทาแกง -
168 รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ 5 ส เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -
169 บันทึกเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสิรินทรา ทาแกง -
170 รายยงานการอบรมในชั้นเรียน เดือนสิงหาคม นางสิรินทรา ทาแกง -