นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095449XXXX
 • Facebook : Ratchaneeporn Miki Maneerat
 • Email : vaitamilk2921@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1773
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97460
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตัวเอง(E-SAR) นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
2 รายงานผลการประเมินตัวเอง(E-SAR) รวม ปฐมวัย นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
3 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน มกราคม 2564 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
7 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเด็กหลับยาก นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ 07/09/2020 - 13/11/2020
8 รายงานผลการประเมินตนเอง (E-SAR) นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
9 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่2/2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
10 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครู และนักเรียน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
11 รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
12 กำหนดการจัดประสบการณ์ระดับปปฐมวัย นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
14 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
15 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
16 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
17 แบบรายงาน PDCA อนุบาล ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
18 รายงานการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
19 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน ตุลาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
20 รายงานผลปฎิบัติงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ 01/07/2020 - 31/07/2020
21 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
23 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
24 กำหนดการจัดประสบการณ์ระดับปปฐมวัย นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
25 กำหนดการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
26 บันทึกหลังแผน เดือน มิถุนายน นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
27 บันทึกหลังแผน เดือน กรกฎาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
28 บันทึกหลังแผน เดือน สิงหาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
29 PDCA เดือน กรกฎาคม นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
30 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
31 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -
32 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA เดือน กันยายน 2564 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์ -