นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093261XXXX
 • Facebook :
 • Email : kularb.pan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1954
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97660
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
3 SAR กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
4 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
5 รายงาน 5 ส เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
7 SAR สาระภาษาต่างประเทศ เพิ่มเติม 2/63 ( QR Code) นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
8 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
10 รายงาน PDCA ประจำเดือน ม.ค 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
11 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน มค 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
12 กิจกรรม จิตอาสา รปค 15 ราชภักดี ม.4/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส 25/01/2021 - 25/01/2021
13 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส 26/01/2021 - 26/01/2021
14 รายงานกิจกรรมจิตอาสา ม.4/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
15 รายงานกิจกรรม 5 ส ชั้น ม.4/2 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
16 รายงาน PDCA เดือน ธค 63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
17 รายงานผลการจัดกิจกรรม Winter English Camp 2020 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
18 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
19 ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
20 รายงาน PDCA เดือนมีนาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
21 แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 1/2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
23 SAR 1/63 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
24 กำหนดการสอน1/63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
25 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม. 4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
26 รายงานผลการประเมิน SDQ นักเรียนชั้น ม .4/2 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
27 รายงานผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
28 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
29 รายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอป CEFR ณ รร สามัคคีวิทยาคม นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
30 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
31 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
32 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
33 รายงานผลการหาค่าความสอดคล้องมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกับแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
34 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.4/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
35 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
36 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
37 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน กันยายน 2563 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
38 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลSAR 1/63 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
39 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
40 SAR กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1/64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
41 SAR กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1/64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
42 รายงาน PDCA เดือน พย 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
43 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
44 รายงาน 5 ส ม.5/2 เดือน พ.ย 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
45 รายงาน 5 ส เดือน มกราคม 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
46 รายงาน PDCA เดือน มค 65 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
47 รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
48 สรุปโครงการกิจกรรม Big Cleaning Day นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
49 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)และผลการประเมินตนเองรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
50 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
51 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส 16/09/2021 - 16/09/2021
52 แผนวัดประเมินผลและกำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
53 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน ก.พ. 2565 ม.5/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
54 รายงาน PDCA เดือน ก.พ 65 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
55 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
56 สรุปโครงการกิจกรรมจิตอาสาระดับชั้น ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
57 รายงานการผลนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย U2T ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ โครงการที่ ๒ คือยุวมัคค นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
58 รายงาน 5 ส เดือน ธ ค 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
59 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ English for All ภาคเรียนที่ 1/ 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
60 การรายงาน PDCA มาตรฐานที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
61 รายงานผลการปฏิบัตหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
62 รายงานการใช้แผนภาคเรียนที่ 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
63 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
64 รายงาน 5 ส ม.5/2 ประจำเดือน กค 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
65 การรายงาน PDCA มาตรฐานที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
66 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
67 รายงาน 5 ส ชั้นม.5/2 ประจำเดือน ส. ค. 64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
68 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
69 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียนCovid 19 ชั้น ม.5/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
70 รายงานผลการปฏิบัตหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
71 ายงานผลการปฏิบัตหน้าที่เวรประจำวันพฤหัสบดี ประจำเดือน lสิงหาคม 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
72 แผนการวัดผลประเมินผลและกำหนดการสอน 1/64 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
73 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบonline และ on hand รายวิช ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 รหัส อ31101 ชั้น ม.4/1 – 4/6 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
74 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบonline และ on hand รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ม.5 รหัส อ32203 ชั้น ม.5/1 – 5/3 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
75 รายงานกิจกรรม 5 ส ชั้น ม.5/2 เดือนมิถุนายน 2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
76 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU 1/2564 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
77 รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
78 รายงานกิจกรรม 5 ส ม.6/2 เดือนมิถุนายน 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
79 กำหนดการสอนแผนวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
80 รายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค Covid 19 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
81 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กดีภาคเรียนที่ 1 /2565 ชั้น ม.6/2 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส 17/05/2022 - 19/05/2022
82 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1/ 2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
83 MOU ภาคเรียนที่ 1/2565 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon