นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์

ครูผู้สอน

  • อายุ 30 ปี
  • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 12145
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม MOU (powerpoint) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
4 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
6 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
7 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
8 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แม่เหล็กและไฟฟ้า นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
10 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
11 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
12 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
13 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
14 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
18 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
19 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
20 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
22 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
23 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
24 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
25 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
26 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
27 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลการประเมินตนเองรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
28 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
29 รายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
30 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
31 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
32 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
33 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
34 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน พฤศจิกายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
35 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
36 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
37 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
38 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
39 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กรกฎาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
40 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 69 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
41 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
42 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
43 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
44 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กันยายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
45 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
46 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 : ของแข็งและของไหล นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
47 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
48 โครงร่างวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม ในรายวิชาฟิสิกส์ 5 เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชป นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
49 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
50 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิถุนายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
51 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
52 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
53 รายงานผลการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
54 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
55 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
56 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
57 รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
58 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
59 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
60 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
61 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
62 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
63 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon